அடர்த்தியான மரங்கள் வழிபத்திரி சம்பவங்கள் அதிகரிப்பு

அடர்த்தியான மரங்கள் வழிபத்திரி சம்பவங்கள் அதிகரிப்பு // ISU POKOK TEBAL DI DESA SETAPAK & SEKSYEN 2 WANGSA MAJU

Source: Malaysian Nanban