இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்

இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்
Wishing you a joyous and blessed Deepavali.

May this festive lights up hope and protect you from the evil threat of Covid 19.

Andre Lai
Vice Chairman, KEADILAN Federal Territory
Wangsa Maju KEADILAN Division Chief