உணவு பழக்கம் உடல் பருமனுக்கு வித்திடும்! – டத்தோ அஸ்மான் அபிடின் நினைவுறுத்து

உணவு பழக்கம் உடல் பருமனுக்கு வித்திடும்! -டத்தோ அஸ்மான் அபிடின் நினைவுறுத்து

Source: Anegun (Tamil)
https://www.anegun.com/?p=60492