ஒழந்து விமும்‌ நிலையில்‌ பள்ளியின்‌ பேருந்து நீறுத்தம்‌: தீர்வு பிறந்தது

ஒழந்து விமும்‌ நிலையில்‌ பள்ளியின்‌ பேருந்து நீறுத்தம்‌: தீர்வு பிறந்தது

Source: Malaysian Nanban