காலம் மாறுது கருத்து மாறுது – ரஃபிஸியின் வெற்றியின் முன்னோட்டம்

காலம் மாறுது கருத்து மாறுது
ரஃபிஸியின் வெற்றியின் முன்னோட்டம்.

Source: Malaysian Nanban