கிறிஸ்துமஸ் கருப்பொருளில் உடற்பயிற்சி!மாநகர்வாசிகளிடையே ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தும்

கிறிஸ்துமஸ் கருப்பொருளில் உடற்பயிற்சி!மாநகர்வாசிகளிடையே ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தும் -என்றி லாய்

Source: Anegun (Tamil)
https://www.anegun.com/?p=59954