கோவிட்‌-19 ஒபருந்தொற்றால்‌ பாதிக்கப்படும்‌ டாக்சி ஓட்டுநர்கள்‌

கோவிட்‌-19 ஒபருந்தொற்றால்‌ பாதிக்கப்படும்‌ டாக்சி ஓட்டுநர்கள்‌

Source: Malaysia Nanban