கோவிட்‌-19 பரவலை கட்டுப்படுத்தகிருமி நாசினி ஒதளிப்பு

கோவிட்‌-19 பரவலை கட்டுப்படுத்தகிருமி நாசினி ஒதளிப்பு

Source: Malaysia Nanban