சாலை சீர்கேடுகளுக்கு தீர்வு பிறந்தது: மமக்கள்‌ மகிழ்ச்சி

சாலை சீர்கேடுகளுக்கு தீர்வு பிறந்தது: மமக்கள்‌ மகிழ்ச்சி // Ulasan saya berkenaan dengan pembaikpulihan jalan di Wangsa Maju.

Sumber: Malaysian Nanban