சாலை வசதிகள் மேம்பாடு கண்டன: தேரடை மேவா மக்கள் மகிழ்ச்சி

சாலை வசதிகள் மேம்பாடு கண்டன: தேரடை மேவா மக்கள் மகிழ்ச்சி // Road conditions improved at Teratai Mewah

Source: Malaysian Nanban