செராஸ் மறுவாழ்வு மருத்துவமனைக்கு வருகையாளர் வாரிய உறுப்பினர்கள் குழு வருகை

செராஸ் மறுவாழ்வு மருத்துவமனைக்கு வருகையாளர் வாரிய உறுப்பினர்கள் குழு வருகை // CHERAS REHAB HOSPITAL BOARD OF VISITORS ON FIELD TRIP

Source: Anegun (Tamil)
https://www.anegun.com/?p=59824