சேரஸ் ஜாலன் இக்கண் எமசில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா

சேரஸ் ஜாலன் இக்கண் எமசில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா.

Source: Tamil Malar