தியில்‌ வீட்டை இழந்தவருக்கு உதவிக்கரம்‌

தியில்‌ வீட்டை இழந்தவருக்கு உதவிக்கரம்‌
Laporan berita kebakaran di Kampung Padang Balang.

Source: Malaysian Nanban