நீர்க்குழாபப்‌ பொருத்தும்‌ திட்டம்‌: நடைபாதையில்‌ தடைகள்‌

நீர்க்குழாபப்‌ பொருத்தும்‌ திட்டம்‌: நடைபாதையில்‌ தடைகள்‌ // IWK Plumbing Project in Taman Melati

Source: Malaysian Nanban