பண்டிகை காலங்களில் பரிவுமிக்க சமுதாய கொள்கையைப் பின்பற்றுவோம்! – டத்தின் படுக்கா டான் யீ கியூவ்

பண்டிகை காலங்களில் பரிவுமிக்க சமுதாய கொள்கையைப் பின்பற்றுவோம்! – டத்தின் படுக்கா டான் யீ கியூவ்

மேலும் படிக்க :———–> https://www.facebook.com/anegunnews/posts/1365051333912438