பதவியில்‌ ஒல்லாவிட்டாலனும்‌ மக்கள்‌ பிரச்சினைகளுக்கு மக்கள்‌ பிரச்சினைக்கு பரிகாரம்‌ கெஅடிலான்‌ மேற்கொள்ளும்‌

பதவியில்‌ ஒல்லாவிட்டாலனும்‌ மக்கள்‌ பிரச்சினைகளுக்கு மக்கள்‌ பிரச்சினைக்கு பரிகாரம்‌ கெஅடிலான்‌ மேற்கொள்ளும்‌. பரிகாரம்‌ காண்போம்‌. // KEADILAN on best effort to help solve community issue

Sumber: Malaysia Nanban