பல்லின சமூகத்தினரிடையே ஒற்றுமை பாலத்தை ஏற்படுத்துவீர்! -என்றி லாய் – Andre Lai

பல்லின சமூகத்தினரிடையே ஒற்றுமை பாலத்தை ஏற்படுத்துவீர்! -என்றி லாய்

Source: Anegun
http://www.anegun.com/?p=57055