பல்லின மக்கள் கொண்ட கட்சியாக, நீதிக்கட்சி மலேசியாவில் மிகப் பெரிய வெற்றி பெற்றிருக்கிறது.

பல்லின மக்கள் கொண்ட கட்சியாக, நீதிக்கட்சி மலேசியாவில் மிகப் பெரிய வெற்றி பெற்றிருக்கிறது.

Source: Malaysian Nanban