பள்ளி அருகே பழுதடைந்த சாலை – மாநகர் மந்திரத்துடன் அன்றே லை புகார்

பள்ளி அருகே பழுதடைந்த சாலை – மாநகர் மந்திரத்துடன் அன்றே லை புகார்
(Broken walkway near school)

Source: Tamil Malar