பழைய வாழ்க்கை முறைக்கு மாறமுழுக்‌ கட்டுப்பாருகளுடன்‌ செயல்படுவோம்‌

பழைய வாழ்க்கை முறைக்கு மாறமுழுக்‌ கட்டுப்பாருகளுடன்‌ செயல்படுவோம்‌

Source: Malaysian Nanban