புதியதோர் சாலை வசதி கம்பூங் மக்கள் மகிழ்ச்சி

புதியதோர் சாலை வசதி கம்பூங் மக்கள் மகிழ்ச்சி // Jalan Chong Hwa villagers are happy with the new road facility

Source: Malaysian Nanban