பெரியோரை போற்றுகிறோம்

பெரியோரை போற்றுகிறோம்
இளையோரை மதிக்கிறோம்

Source: Malaysia Nanban