பெருநாள் காலங்களில் மக்களின் நலன்களுக்கு முன்னுரிமை.

பெருநாள் காலங்களில் மக்களின் நலன்களுக்கு முன்னுரிமை.

Source: Malaysian Nanban