பெருந்தொற்று வந்தது வியாபரிதுக்குப் பெறும் பாதிப்பு. பாணவிக்கம் மாறொரு பாதிப்பு

பெருந்தொற்று வந்தது வியாபரிதுக்குப் பெறும் பாதிப்பு. பாணவிக்கம் மாறொரு பாதிப்பு. // Inflations and its effects on homeless community at city center.

Source: Malaysian Nanban