பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்!

Sambutan kebudayaan merupakan kesinambungan tradisi kita. Biar kita menyambut dengan mematuhi SOP – sederhana, tetapi bermakna.

Selamat Menyambut Ponggal kepada rakan-rakan keturunan India!
பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்!