பொருளாதாரத்தை மீட்டடடூப்பதில்‌ கவனம்‌ செனுத்துவோம்‌

பொருளாதாரத்தை மீட்டடடூப்பதில்‌ கவனம்‌ செனுத்துவோம்‌
(Ayuh beri tumpuan dalam memulihkan ekonomi – Dr Tan)

Sumber: Malaysian Nanban