மக்களுடன்‌ அணுக்கமான நல்னுறவைவனுப்படுத்துவோம்‌

மக்களுடன்‌ அணுக்கமான நல்னுறவைவனுப்படுத்துவோம்‌ // AKITIVITI MENDEKATI RAKYAT WANGSA MAJU

Source: Malaysian Nanban