மாநகரில் வெள்ளத்தடுப்புப் பணிகள்: அம்மாச்சார்-எம்.பிகள் பார்வையிட்டனர்

மாநகரில் வெள்ளத்தடுப்புப் பணிகள்: அம்மாச்சார்-எம்.பிகள் பார்வையிட்டனர்
FLood migitation project in Federal Territory.

Source: Malaysian Nanban