முன்னாள்‌ ஐஸிபியபின்‌ குற்றச்சாட்டுகள்‌

முன்னாள்‌ ஐஸிபியபின்‌ குற்றச்சாட்டுகள்‌.
5 பக்காத்தான்‌ எம்பிக்கள்‌ போலீசில்‌ புகார்‌.

Source: Malaysian Nanban