முற்றாக தோல்வி கண்ட பொது முடக்கம். சாடுகிறார் வங்சாமாஜு எம்பி டான் யீ கியு

முற்றாக தோல்வி கண்ட பொது முடக்கம். சாடுகிறார் வங்சாமாஜு எம்பி டான் யீ கியு Source: Malaysia Nanban