வங்சா மாஜூ மக்களுடனான நோன்பு துறப்பு நிகழ்ச்சி

வங்சா மாஜூ மக்களுடனான
நோன்பு துறப்பு நிகழ்ச்சி

Source: Malaysian Nanban