வட்டி முதலைகளின்‌ வலையில்‌ விழுந்து விடாதீர்‌

வட்டி முதலைகளின்‌ வலையில்‌ விழுந்து விடாதீர்‌

Source: Malaysian Nanban