வலி உடைந்து புதர்‌ மண்டியதால்‌ பாம்புகள்‌ தொல்லை குழியிருப்பாளர்கள்‌ பிதி.

வலி உடைந்து புதர்‌ மண்டியதால்‌ பாம்புகள்‌ தொல்லை குழியிருப்பாளர்கள்‌ பிதி.
(Good repair work by DBKL @ Flat Setapak Indah Jaya)

Source: Malaysian Nanban