வாங்சா மாஜூ செ க்க்ஷன் 2 காலைச் சந்தையில் உடைந்த மேசை, நாற்காலிகள் விரைவில் பழுதுபார்க்கப்பட வேண்டும் !

வாங்சா மாஜூ செ க்க்ஷன் 2 காலைச் சந்தையில் உடைந்த மேசை, நாற்காலிகள் விரைவில் பழுதுபார்க்கப்பட வேண்டும் !

மேலும் படிக்க :——–> http://www.anegun.com/?p=51871