வெறிச்சோடிக் கிடந்த விளையாட்டு மைதானத்திற்கு விடியல் பிறக்கிறது

வெறிச்சோடிக் கிடந்த விளையாட்டு மைதானத்திற்கு விடியல் பிறக்கிறது

Source: Malaysian Nanban