வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகள் விரைவில் சீரமைக்கப்பட வேண்டும்

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகள் விரைவில் சீரமைக்கப்பட வேண்டும்

Source: Malaysian Nanban