வெள்ளப் பொரிதார் களத்தில் தேர்தல் தேவையா?

வெள்ளப் பொரிதார் களத்தில் தேர்தல் தேவையா? // Adakah keperluan untuk pilihan raya semasa banjir?

Sumber: Malaysia Nanban