வெள்ள பிரச்சினைக்கு பரிகாரம் தேவைv

வெள்ள பிரச்சினைக்கு பரிகாரம் தேவைv // Contribution to Kampung Warisan along Jalan Gombak

Source: Malaysian Nanban